HuisVie priv en

Privacy

De website kan worden geraadpleegd zonder dat de gebruiker zijn identiteit of persoonsgegevens kenbaar hoeft te maken.

Bij het gebruik van bepaalde diensten op de website moet de gebruiker echter een aantal persoonsgegevens aan Candicar Europe nv meedelen.

Candicar Europe nv behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Candicar Europe nv met bedrijfszetel in Rue de Saint Donat 14 te B-5640 Mettet (België) is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De verzamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

Het administratief beheer van de website, informatie en het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde of van gelijkaardige diensten.

Het gebruik van de persoonsgegevens door Candicar Europe nv, door ondernemingen uit haar groep en uit haar netwerk en door iedere onderneming die in het kader van de verkoop- en marketingactiviteiten van Candicar Europe nv voor rekening van Candicar Europe SA diensten verricht, is toegestaan op voorwaarde dat de gebruiker uitdrukkelijk met dit soort communicatie heeft ingestemd door het speciale vakje aan te vinken.

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden vermeld in de voorwaarden. Deze inlichtingen worden bewaard in een formaat dat de identificatie toelaat van de personen op wie ze betrekking hebben en gedurende een periode die niet langer duurt dan nodig met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

De gebruiker kan vragen om correspondentie van Candicar Europe nv niet langer te ontvangen en kan zich verzetten tegen ieder gebruik van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden door hiertoe kosteloos een eenvoudig verzoek te richten aan Candicar Europe nv, rue Saint Donat 14 in B-5640 Mettet (België).

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker van de website het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen en te verwijderen. Het volstaat om een eenvoudig verzoek te richten aan Candicar Europe nv, rue Saint Donat 14 in B-5640 Mettet (België).