HuisWettelijke vermeldingen

Algemene verkoopvoorwaarden

Toepassing van deze voorwaarden:

Art 1. Inleiding

De volgende voorwaarden zijn overeengekomen tussen enerzijds CANDICAR EUROPE nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in B-6200 Châtelet (België), met als intracommunautair btw-identificatienummer  BE 433.114.502, met bedrijfszetel in rue de Saint Donat 14 te B-5640 Mettet (België), eigenaar van de websites www.candicar.be en www.candicar.eu en anderzijds de afnemende klant.

Art 2. Bestelling

Door op onze website te bestellen, erkent u gezond van geest en gemachtigd te zijn om op basis van deze algemene verkoopvoorwaarden een verbintenis aan te gaan.

Bestellen is pas mogelijk nadat u het formulier hebt ingevuld om een account aan te maken. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het ingeven van informatie of voor de gevolgen hiervan (fouten en laattijdige leveringen). Alle kosten voor het opnieuw versturen van bestelde goederen als gevolg van een fout bij het ingeven van informatie door de klant, zijn ten laste van die klant.

Nadat de bestelling is aanvaard, wordt ter bevestiging automatisch een e-mail verstuurd naar het adres dat de klant bij het aanmaken van zijn account heeft opgegeven. Candicar behoudt zich wel het recht voor om alle bestellingen te weigeren van een klant met wie er een geschil is over een eerdere bestelling.

Onze databank geeft de klant een idee van de belangrijkste kenmerken van het artikel dat te koop wordt aangeboden. De foto's zijn echter niet bindend en verplichten onze firma tot niets. De voorgestelde aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Een klant die een bestelling plaatst, erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden, ze te hebben gelezen en ze te aanvaarden voor hij zijn bestelling doorgeeft. De contractgegevens die op onze servers zijn geregistreerd, worden bij een geschil als uitgangspunt gebruikt.

Art 3. Prijzen

De prijzen vermeld op de websites www.candicar.be en www.candicar.eu zijn prijzen in euro exclusief btw. Als de klant een ondernemer is uit de EU met hoofdzetel buiten België en hij over een  geldig btw-nummer beschikt, wordt de factuur zonder btw opgemaakt. Indien de levering zonder btw is gebeurd omwille van een fout btw-nummer en deze fout te wijten is aan verkeerde informatie van de klant die de bedachtzame dienstverlener onmogelijk kon achterhalen, is de ondernemer de onbetaalde belastingen verschuldigd. Wanneer de klant een ondernemer is met hoofdzetel buiten de EU, wordt de factuur zonder btw opgemaakt. Candicar nv behoudt zich het recht voor om haar prijzen op gelijk welk moment aan te passen, echter met dien verstande dat de prijs in de catalogus op de dag van de bestelling, de enige prijs is die aan de koper wordt aangerekend. In deze prijs zijn de transportkosten niet inbegrepen. De prijs die aan de klant wordt meegedeeld voor zijn bestelling wordt bevestigd, omvat de prijs van de producten, de kosten voor de behandeling, de verpakking en de opslag van de producten, alsook de kosten voor het transport en de ingebruikstelling.

Art 4. Betaling

Bij de bevestiging van een bestelling worden u verschillende veilige betaalmethodes voorgesteld. Daarnaast kunt u ook met een elektronische overschrijving betalen. Uw bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling zoals vermeld op onze website.

Tenzij anders door onze diensten vermeld, moeten alle bestelde artikelen voor hun verzending volledig betaald zijn.

In dit specifieke geval blijven de geleverde artikelen onze volledige eigendom tot het verschuldigde bedrag bij het plaatsen van de bestelling volledig is voldaan (inclusief kosten en belastingen). Weet echter wel dat bij verzending van de goederen de risicolast op u overgaat en dat u erop toeziet om de geleverde goederen in goede staat te bewaren.

Art 5. Levering

Elk artikel is gecontroleerd en verkeert in perfecte staat wanneer het ons magazijn in Mettet verlaat. Bovendien besteden we aan elk pakket speciale aandacht zodat het u bij de levering in perfecte staat bereikt. U hebt natuurlijk het recht om bij de inontvangstneming van de koopwaar de staat ervan te controleren en voorbehoud aan te tekenen over de algemene staat of over het feit dat het pakket niet in orde is. Hiervoor kunt u uiterlijk 7 (zeven) dagen na ontvangst een aangetekende klacht aan de transportfirma overmaken. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of voor schade of vernietiging van het materiaal tijdens het transport.

Art 6. Retour van goederen en herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wetgeving hebt u na ontvangst van uw bestelling 14 (veertien) dagen tijd om kosteloos en zonder opgave van reden uw herroepingsrecht ten opzichte van CANDICAR EUROPE nv uit te oefenen en te vragen om de goederen te ruilen of terug te betalen. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de leveringsdag van de bestelling.

Ieder geleverd artikel moet ons in perfecte oorspronkelijke staat, ongebruikt en in zijn oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. Ieder product dat is gebruikt, dat onvolledig of  beschadigd is en/of waarvan de oorspronkelijke verpakking ontbreekt, wordt niet terugbetaald, vervangen of teruggenomen. De kosten voor het terugsturen van artikelen zijn ten laste van de klant. Eventuele terugbetalingen vinden plaats uiterlijk 5 (vijf) dagen na ontvangst en controle van de teruggestuurde bestelling. We nemen echter alle retourkosten en de kosten voor het opnieuw verzenden voor onze rekening, wanneer de fout bij onze verzendafdeling ligt. Goederen mogen uitsluitend naar het adres van onze bedrijfszetel worden teruggestuurd: Candicar Europe nv, rue Saint Donat 14 in B-5640 Mettet (België).

Art 7. Conformiteit en garantie

Producten die beschadigd zijn of die niet overeenkomen met wat de klant heeft besteld, vervangen we. Gelieve in dat geval voor u de producten terugstuurt, uw verzoek schriftelijk in detail te motiveren. Uw verzoek moet ons uiterlijk 8 (acht) werkdagen na levering bereiken. Eenmaal deze termijn is verstreken, aanvaarden we geen enkele klacht meer. De bepalingen van de wettelijke garantie in verband met verborgen gebreken en met de uitoefening van het herroepingsrecht (art. 6), blijven wel van toepassing.

Art 8. Aansprakelijkheid

We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen op het internetnetwerk, met de betrouwbaarheid  van de verbinding, met communicatiestoringen of met de aanwezigheid van virussen. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot een middelenverbintenis, zowel wat de leverings-, de bestel- of andere procedures betreft. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige levering door de transportfirma die u hebt gekozen. Het transportrisico is voor rekening van de klant en de eigendomsoverdracht vindt pas plaats na volledige betaling van het uitstaande bedrag.

Art 9. Gegevensbescherming

CANDICAR EUROPE nv verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die de klant doorgeeft, vertrouwelijk te behandelen. Deze gegevens worden in geen geval aan een derde partij verkocht, verhuurd of openbaar gemaakt. Bovendien heeft iedereen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren en te laten verwijderen. In dat geval kunt u ons online of per e-mail hiertoe een verzoek bezorgen met vermelding van uw volledige persoonsgegevens en uw login.

Art 10. Geschillen en rechtsbevoegdheid

De volgende voorwaarden zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. Bij een geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Charleroi als enige bevoegd. Deze overeenkomst is opgesteld in de Franse taal.

Wettelijke informatie:

We danken u voor uw bezoek aan onze websites www.candicar.be en www.candicar.eu (hierna 'website' genoemd) die worden uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van Candicar Europe nv (hierna 'Candicar Europe nv'), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue du Mayeur 35 te B-6200 Châtelet (België). De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0433.114.502.

U kunt contact opnemen met de webmaster van de website per e-mail info@candicar.be, per telefoon +32 (0)71 726097 of per fax +32 (0)71 726096.

De toegang tot en het gebruik van de website zijn aan deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de 'voorwaarden') en aan de geldende wetten en/of regels onderworpen. Bijgevolg impliceren de toegang tot en het gebruik van de website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker met uitsluiting van alle andere.

Candicar Europe nv behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, de toegang tot de website en de inhoud ervan zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen en bij te werken. Al deze wijzigingen gelden voor de gebruiker telkens hij de website bezoekt. Candicar Europe nv raadt de gebruikers daarom aan deze regelmatig te raadplegen.

In het kader van deze voorwaarden verstaan we onder 'gebruiker' iedereen die gebruik maakt van de website of van een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Indien de gebruiker over het gebruik van de website contact met Candicar Europe nv wenst op te nemen, kan hij een e-mail sturen naar info@candicar.be.

Het feit dat Candicar Europe nv op een gegeven ogenblik afziet van een bepaling uit de voorwaarden, mag in geen geval worden geïnterpreteerd alsof de onderneming ook later van diezelfde bepaling afziet.

De website en alle rechten die ermee samenhangen, de merknamen, de logo's, de grafische vormgeving, de foto's, de animaties, de video's, de teksten en andere onderscheidende kenmerken op de website zijn de exclusieve eigendom van Candicar Europe nv of van haar partners.

De elementen zijn ontwerpen die door het intellectuele eigendomsrecht zijn beschermd en in het bijzonder door de bepalingen in verband met het auteurs-, het tekening- en modellenrecht en het merkenrecht.

Ze mogen bijgevolg zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Candicar Europe nv niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gebruikt of overgenomen, op straffe van gerechtelijke vervolging. Iedere ongeoorloofde reproductie van deze elementen vormt een inbreuk die met strafrechtelijke sancties wordt bestraft.

Deze pagina's mogen enkel voor privégebruik worden afgedrukt.

Het aanmaken van een hyperlink naar de homepagina van de website met uitsluiting van alle andere adressen is toegestaan voor zover deze link geen afbreuk doet aan Candicar Europe nv en dit tot een andersluidend bericht van Candicar Europe nv.

Candicar Europe nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waaraan haar websites via een hyper- of andere link zijn gekoppeld.

De website kan een of meerdere links naar andere websites bevatten die voor de gebruikers interessant kunnen zijn. Deze links worden echter louter ter informatie vermeld en Candicar Europe nv geeft geen enkele garantie. De aanwezigheid van deze links betekent in geen geval dat Candicar Europe nv geheel of gedeeltelijk achter de inhoud van deze sites staat of enige vorm van aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die andere websites.

De gebruikers maken op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de website. Candicar Europe nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat de gebruikers de website direct of indirect gebruiken in strijd met de voorwaarden. Candicar Europe nv wijst hiervoor iedere verantwoordelijkheid af en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de diensten die ze via de website ter beschikking stelt.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de website niet te gebruiken op een manier die schade kan berokkenen aan een derde partij of aan Candicar Europe nv, meer bepaald door foute of lasterlijke informatie toe te voegen.

Candicar Europe nv kan niet garanderen dat alle functies van de website voortdurend zonder fouten of onderbrekingen beschikbaar zijn, dat fouten onmiddellijk worden rechtgezet of dat de website en het platform waarop de website wordt aangeboden, volledig vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Tijdelijke beperkingen kunnen zich voordoen door technische problemen zoals onderbrekingen, telecomproblemen, programmeerfouten of materiële problemen enz. Candicar Europe nv behoudt zich het recht voor om de website op om het even welk moment offline te halen voor onderhoud en updates.

Candicar Europe nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (directe, indirecte, materiële of immateriële) schade als gevolg van deze tijdelijke beperkingen wat betreft het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de website.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bijwerken van hun informaticamateriaal en hun software en voor hun internettoegang. De gebruikers moeten in het bijzonder hun technische uitrusting beveiligen tegen iedere vorm van besmetting door virussen en/of inbraakpogingen. Candicar Europe nv kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie en afbeeldingen op de websitepagina's zijn gebaseerd op de kenmerken van de producten op het moment dat de verschillende websitepagina's online werden gezet of werden bijgewerkt. Candicar Europe nv behoudt zich het recht voor om producten en hun kenmerken, prijzen of beschikbaarheid op welk moment ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Bepaalde producten op de website kunnen ook enigszins van de feitelijke omstandigheden afwijken. De afgebeelde kleuren en de afmetingen van verpakkingen geven slechts een algemene indruk en zijn onderhevig aan de beeldscherminstellingen van de gebruikers.

Candicar Europe nv wijst bij eventuele fouten iedere aansprakelijkheid af.

Bepaalde producten kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn omdat ze niet voorradig zijn of omdat er problemen zijn met de aanvoer van grondstoffen, met de productie of met de beschikbaarheid van personeel.

De nietigheid, de ongeldigheid of de niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van de bepalingen van de voorwaarden, leidt niet tot de nietigheid van alle voorwaarden. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal als ongeschreven worden beschouwd.

Candicar Europe nv verbindt zich ertoe om deze bepaling door een andere te vervangen die zo mogelijk dezelfde functie vervult.

De geldigheid, de interpretatie en de toepassing van deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en aan de jurisdictie van de rechtbanken van Charleroi. Ieder geschil in verband met de website of het gebruik ervan is uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen. Bij een geschil zijn de rechtbanken van Charleroi als enige bevoegd.